Søndre Dragør Batteri/Skanse

Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Henrik Strømberg, Dragør malede batteriet omkring 1932. "Batterihøjen" har været kraftigt benyttet til kælkebakke m.v., som det tydeligt ses af de afrundede former. (Foto af maleri via Ove Carlsen).

Nordre Dragør Batteri

Dragør Drogden Batteri

Sydamager: Generelt


I 1807-1808 blev der etableret tre batterier ved Dragør under opsyn af oberstløjtnant von Krieger for at forsvare passagen gennem Drogden under Englandskrigene.

Batterierne var bestykkede med seks kanoner og bemandede hele tiden. i 1809 forstrket med morterer.

Ved anlæggene var der et bræddehus, hvor ammunitionen blev opbevaret. Til vagten var der bygget et bræddehus med stråtag.

Besætningen der skulle bemande batteriet var indkvarteret i Dragør.


Drogens Batteri

Lå på sydsiden af nuværende Skansevej blev fjernet umiddelbart efter 2. Verdenskrig i forbindelse med udstykning af grundene.

Nordre Dragør Batteri

Lå på sydsiden af Nordre Tangvej blev fjernet da denne del af "Dragør Fristrand" blev udstykket i 1917-18.

Søndre Dragør Batteri

Ligger på Batterivej syd for gl. Dragør by. Ca. 2/3 af batteriet er bevaret.


Kystbatterierne blev nedlagt allerede i februar 1814. I.flg. en parolebefaling skulle skyts og ammunition bortfjernes. Bygninger skulle nedrives eller sælges.
Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Ældre kendte anlæg før 1807 er også indtegnet.

Dragør Søndre Batteri

Dette batteri ligger på Batterivej. Det er delvis bevaret. Den sydlige del er bortgravet i forbindelse med anlæg af vej til Walløes Havn (senere området ved Dragør Søbad). Walløes Havn blev også kaldt "Knudens Bro" efter Knud Walløe.

Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør9
Tegning fra 1807-1808 med angivelse af de to jordvolde. Vagtskuret i skansen og ammunitionsdepotet i passende afstand beskyttet mod søiden af en mindre jordvold.
Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Matrikelkort fra perioden 1810-1856. Vejen til anlægget fra Dragør By er nuværende Batterivej. Vejen er anlagt hen over "Rytterhullet". Det vandhul "Batterihullet", der opstod ved opgravning af jord til anlægget, er ikke indtegnet.
Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør9
Matrikelkort fra perioden 1889. Jorden syd for Rønne Allé, Sydgrønningen byens sydligste vej, tilhørte Store Magleby kommune. Dragør By havde græsningsret fra 1810.
Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Matrikelkort fra perioden 1909-1931.

Jorden tilhørte Store Magleby

Da batteriet blev anlagt i 1807-1808 tilhørte jorden Store Magleby Bylaug.

Dragør kommune købte området langs stranden af St. Magleby Bylaug i 1810 på betingelse af, at Dragør kommune fortsat skulle svare skat af arealet til Store Magleby kommune, og at arealet ikke måtte udstykkes.

I 1905 blev forbuddet mod udstykning ophævet mod et passende kontant vederlag til bylaugskassen og gårdejerne i Store Magleby. Amager Avis beretter, at gårdejerne fejrede denne aftale på Store Magleby kro til hen ad 4-tiden om morgenen.

I 1912 blev arealet endeligt helt overtaget af Dragør kommune, og Dragør slap for at betale skat af området til Store Magleby kommune. Denne fritagelse for skat måtte Dragør kommune også betale kontant for.

Det havde kostet Dragør dyrt, at der i 1810 ved handelen var taget de to forbehold vedr. udstykning og skat. 1. april 1914 godkendte kong Chr. X, at området (matr.nr. 334) nu var indlemmet i Dragør kommune. Nøjagtig 60 år efter blev de to kommuner sammenbragt pr. 1. april 1974, og alle stridigheder om arealer m.v. burde herefter være bilagt!

Først i 1933 bliver Dragør Søbad flyttet fra Strandlinien til Walløes Havn, nuværende Batterivej 30.

Skansen og volden ved ammunitionsdepotet har nu fået samme matrikelnummer.

Skansen er stadig intakt og det samme er volden, der beskyttede ammunitionsdepotet.

Drogdensvej blev anlagt omkring 1910 i sin nuværende længde og udstykningen på sydsiden af vejen er godt igang. Matr.nr. "334 al" er Dragør Badehotel opført 1907.

Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
1917. Løjtnant Georg Lennild med sin forlovede på den nyetablerede forbindelsesbro. Til venstre for parret skimtes Dragør Søndre Batteri. Bemærk højden og den skarpe profil.
Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør9
17. juni 1930. Foto, der er udlånt af Flyvevåbnets Historiske Samling i Karup. Man ser, hvordan man er ved at fjerne volden ved det oprindelige ammunitionsdepot og at man er igang med at rette vejen ud gennem den sydlige del af batteriet. Vandhullet, der dengang lå inde på Badehotellets have, er også opstået i 1807, da man skulle bruge jord til batteriet.
Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Ca. 1928 med battteriet i forgrunden. Tryk på foto for større opløsning. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).
Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Matrikelkort fra perioden 1931-1982. Batterivej har kappet den sydlige del af batteriet og forbindelsesvej til ammunitionsbygning er fjernet. Man ser lidt af den gamle stikvej, der fra Vsestgrønningen førte til P-pladserne ved Arne Jacobsens Badeetablissement.
Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
2013. I midten Batterivej og på østsiden skansen. Modsatte side af vejen ligger vandhullet, der opstod i 1807. Dengang sluttede vejen på nordsiden af jordanlægget.
Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Ved Dragør Søndre Batteri, Batterivej. 18. juni 2014
l>