Ved Skydebanerne på Fælledvej i Dragør. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø


Området Aflandshage på sydspidsen af Amager har i mange år været benyttet af forskellige instanser.
Forsvarets plan for området Fotos: 12. september 2012 ... Dines Bogø ... Artikel om FE på Sydamager ... Dines Bogø ... Militæret på "Birkelund"Stien og udsigtstårnet indvies af Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Forsvaret og Dragør Kommune 12. oktober 2012 kl. 11.00. Mødested var Fælledvej ved Fasanstien.

Aflandshage - Længstehøjbatteri
Ved et hyggeligt arrangement blev forlængelsen af Fasanstien åbnet 12. oktober 2012 kl. 11.00. Et kvarter senere blev et nyt udsigtstårn på skydebanevolden indviet.

Lidt overraskende for deltagerne var stikstien til udsigtstårnet lagt gennem "skoven" op på toppen af den østligste eksisterende skydebanevold.
Fotos: 12. okt. 2012 ... Dines Bogø ... Videoklip: 12. okt. 2012


1700-1800


Mindre anlæg i form af skanser var etableret på Aflandshage før 1800-tallet. Anlæg, der er opbygget på samme måde, som man kender det fra mange danske kyster og som i dag bl.a. kan se på Batterivej i Dragør.1905-1945


I 1905 blev der anlagt et ca. 1 m højt dige langs sydkysten. Da krigsministeriet i 1916 anlagde en forsvarslinie langs Amager sydkyst mellem Dragør Fort og Kongelundsfortet (dengang Kongelunds Batteri) byggede man de militære anlæg ind i diget.

Aflandshage - Længstehøjbatteri
Meget få spor af de anlæg er synlige i dag. Der er synlige rester bl.a. et par steder i villakvarteret Søvang. Længstehøjbatteriet ved kysten er bevaret. Kun den yderste vestlige del blev fjernet i 1942-1945, da den østligste skydevold blev etableret. Batteriet ligger lige op til nuværende Parkvej 30, hvor den nyanlagte sti ligger.

Længstehøjbatteriet
Længstehøjbatteriets placeing angivet på nyere luftfoto. Vest for ligger skydebanerne og vest for disse, det tidligere område med HAWK-luftmissiler (oprindelig gården Birkelund).

Vest for Søvang lå "Længstehøjbatteriet" næsten intakt, bl.a. fordi det lå uden for byggezonen og fordi det i 1942 blev en del af et nyt militærområde. Måske blev det fjernet en del af yderste vestre flanke, da Skydebanerne blev anlagt 1942-1945.

Skydebanerne - Dines Bogø
Foto taget af Luftwaffe i sommeren 1944.

Den tyske Værnemagt forlangte af de danske myndigheder, at der blev stillet et stort areal til rådighed på Sydspidsen af Amager. Tre gårde: Sandagergård, Aflandshagegård og Birkelund blev eksproprieret i 1942. Off. sagde man, at arealet skulle bruge til skydebaner, men i virkeligheden var det Luftwaffe, der skulle bruge området til anlæg af et stort radaranlæg, der fik kodenavnet "Krokodil".

Først efter Befrielsen kunne De danske myndigheder i august 1945 tage skydebanerne i brug. Helt oprindelig var der 7 skydebaner. Militæret beholdt hele området, der periodevis blev brugt til opsætning af antenner og afprøvning af nyt radioaflytningsudstyr.1945-2012


I 1945-1947 benyttes de tyske radarbygninger til indkvartering af flygtninge fra de tidligere østlige dele af Tyskland.

Skydebanerne - Sti - Søvang
29. august 1945. Vest for de 5 skydebaner ligger gården Birkelund. Lidt længere mod vest på Fælledvej ligger Luftwaffe radarstation "Krokodil", der på dette tidspunkt i 1945 har været tysk flygtninglejr (nr. 85) i flere måneder. Langs kysten ser man tyskernes 3 radaranlæg og div. tårne med radioantenner. Øst for skydebanerne ligger den omtalte senere forgiftede sø, der ult. 1945 næsten er færdigudgravet.

Skydebanerne - Sti - Søvang
9. maj 1954. (Alle spor af den ellers meget synlige Skanse 3 er fjernet i 2015).

I 1957 etablerer Forsvarets Efterretningstjeneste permanent en station i den vestlige del af det eksproprierede område.

Skydebanerne - Sti - Søvang
6. april 1966.

Skydebanerne, Fælledvej Skydebanerne, Fælledvej
Tv. Raketbatteri FL-542 omkring 1970. Th. Skydebanerne og Søvang marts 1974. Mere om FLD-542 I 1967 tages området ved gården Birkelund i brug af Eskadrille 542. En del jord, der blev anvendt til opbygning af området med ramper m.v. var taget fra voldene ved skydebanerne.

Den store sø, der opstod mellem skydebanerne og Søvang i 1942-1945, opfyldes i omkring 1970 med industriaffald fra Sundby og Tårnby. Bygningsaffald, gifttromler m.v. I halvfjerderne dækkes den særdeles stærkt forgiftede sø med jord og området gror til.

Hawk 542 Birkelund Hawk 542 Birkelund
Tv. 17. maj 1998. Dragør Lokalhistoriske Forening på besøg på rakatstation FLD-542, hvor medlemmerne "kunne klappe" en Hawk-raket. Th. Forsvarets Efterretningstjenestes arealer på Sydamager. "Birkelund", raketstation, nu Pionertjeneste, ligger som en enklave op mod Fælledvej.

Skydebanerne lukkes ved udgangen af 1997.

Pr. 1. maj 2000 flytter eskadrillen til Flyvestation Skalstrup ved Roskilde og et stykke tid efter overtages området af afdelinger af Hærens Ingeniørregiment (ammunitionsrydning m.v.). Området benævnes "Pionergården".

Skydebanerne - Sti - Søvang
Forsvaret har lavet en plan for deres araler på Sydamager, opdelt i fem delområdet. Den østligste del, benævnt område 4, er nu udlagt til rekreativt område og der er som det første etableret en gang- og cykel tværs over området tæt på skydebanerne.

Skilte med adgang forbudt er nedtaget og pigtråd fjernet.Skydebanerne - Sti - Søvang
I en 75 siders rapport fra 2012 kan man se, hvor den planlagte sti skulle ligge. Stien (hvid streg), der er anlagt medio september 2012, følger stort set planen. En planlagt stiksti mod kysten skal ende ved det nyopsatte udsigtstårn.

Skydebanerne - Sti - Søvang
Kommunalt kort med angivelse af, hvor stien skulle have ligget.Længstehøjbatteriet - Dines Bogø
Skitse. Længstehøjbatteriet, der blev anlagt i 1916. Rød stjerne markerer beliggenhed af Parkvej 30, 2791 Dragør.

Længstehøjbatteriet var en del af Kongelunds Artilleriafsnit, Aflandshagedistrikt. Ud over en 90 cm projektør var batteriet bestykket med 2 stk. hurtigskydende 12 cm kanoner.

Desuden var 1 stk. 75 mm hurtigskydende kanon samt 2 stk. reklygeværer, der alle også kunne skyde efter luftmål.

I anlægget var der 3 støbte betonunderlag.

Den 12. oktober 1918 indberetter man til Krigsministeriet, at 12 cm kanonerne på Længstehøjbatteriet nu er færdige og indskudt. 75 mm kanonen, der også kunne bruges til luftforsvar, omtales ikke.

Anlægget er fortidsmindefredet.Man skriver i rapporten side 44 i "Aflandshage Drift- og Plejeplan 2012-2026" om området:

På Amager findes en række militærhistoriske spor og anlæg fra tiden omkring første verdenskrig. Inden for fredningsområdet udgør Dragørfortet og Kongelundsfortet to markante hjørnestene i befæstningen langs Sydamagers kyst. Der er så vidt ingen betydningsfulde militærhistoriske anlæg på arealerne i selve planområdet.Besøg 28. september 2012


Pens. orlogskaptajn Peter Thorning Christensen, der gennem mange år har skrevet bøger om Københavns Befæstning, besøgte området.

Det ser ud til, at Længstedhøjbatteriet ligger på indersiden og langs det gamle kystdige. Den nye sti er først over diget og gennem den østligste del af batteriet.

Længstedhøjbatteriet
28. september 2012 set mod øst. Peter Thorning Christensen på stedet, hvor batteriet er gennemskåret. I baggrunden føres stien over det gamle kystdige.

Længstedhøjbatteriet
28. september 2012 set mod vest. Peter Thorning Christensen på stedet, hvor batteriet er gennemskåret. I baggrunden drejer stien over den opfyldte sø op mod Fælledvej.

Længstedhøjbatteriet
28. september 2012 den østligste af de bevarede skydebaner, der blev anlagt 1942-1945.

Længstedhøjbatteriet
28. september 2012. Udsigtstårn opstillet på "Skydebanevolden".

Længstedhøjbatteriet
28. september 2012. Markørgrav ved yderste nedlagte skydebane.Giftgrunden


Søvang, Fælledvej, Birkelund, Skydebaner, Gift, Fasanstien
Nyere del af Fasanstien indtegnet på luftfoto fra 1966. Søen mellem skydebanerne og Parkvej i Søvang blev af de lokale brugt til fiskeri og militæret brugte også søen, når værnepligtige skulle træne i at forcere vandløb. I slutningen af tresserne gav militæret firmaer tilladelse til, at søen kunne opfyldes med affald. Bygningsaffald, gifttønder m.v. Hurtigt forsvandt alle fisk og i halvfjerdserne blev det hele dækket med jord og hurtigt groede området til. Hist og pist kunne man se rustne rester af tønder stikke op ad jorden.

Søvang, Fælledvej, Birkelund, Skydebaner, Gift, Fasanstien Søvang, Fælledvej, Birkelund, Skydebaner, Gift, Fasanstien Søvang, Fælledvej, Birkelund, Skydebaner, Gift, Fasanstien
Søvang, Fælledvej, Birkelund, Skydebaner, Gift, Fasanstien Søvang, Fælledvej, Birkelund, Skydebaner, Gift, Fasanstien Søvang, Fælledvej, Birkelund, Skydebaner, Gift, Fasanstien
I 2014 væltede flere af de større selvplantede træer og det giver et tydeligt fingerpeg om indholdet under overfladen. Arealet tilhører Forsvaret og administreres af (FE) Forsvarets Efterretningstjeneste.Kombinationsdige, Søvang, Fælledvej, Birkelund, Skydebaner, Gift, Fasanstien
2018. Hvis man skal kystsikre med dige er et "Kombinationsdige" i forslag. Dige delvis inde i land. Overgang fra landdige til kystdige skal foregå hen over Forsvarets giftgrund, hvor den sydlige del af Fasanstien er anlagt.