Stisystemerne - Dragør............Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Vedligeholder man stisystemerne i Dragør eller er man
mere optaget af, at sammenblande stærk og svag trafik?
Byplaner: Store Magleby Kommune


I 1971-72 lavede man byplaner for de nye udstykningsområder ved nuværende Hartkornsvej.

Ud over at angive hvilken type bebyggelser, der skulle være i området, lavede man også overordnet vejstruktur.

Man etablerede en fordelingsvej (Hartkornsvej), der skulle tage gennemgående biltrafik og trafik til/fra de enkelte delområder.

Dengang havde man også et ønske om at dele af vængekvarteret kunne blive aflastet for gennemkørende trafik via Hartkornsvej.

Fasanvænget og Harevænget er gennemgående veje og man mente, at den facadeløse Hartkornsvej var mere egnet til at fordele trafik end de gamle villaveje.

Ud til Hartkornsvej blev der etableret "Stamveje" der førte ind til lukkede boligområder.

Trafikplanlæggerne rådgav Kommunalbestyrelsen og anbefalede samtidig, at der blev etableret selvstændige gang- og cykelstier i hele området adskilt fra Hartkornsvej.
Gang- og cykelstier


Et overordnet stisystem skulle forbinde området ved Store Magleby skole med kommunens planlagte skole i nord, der kom til at hedde Nordstrandskolen.

I det omfang, hvor det var muligt, skulle man undgå niveauskæringer og derfor blev der bygget tre (og en senere) tunneler i tilknytning til stierne.

Stisystemerne i Dragør - Dines Bogø
Området ved Byplan 2 og 3 med det overordnede gang- og cykelstisystem etableret 1972-78.

På Kirkevej måtte man af tekniske årsager føre stien i niveau ved Jægervej, men man etablerede trafiklys, der senere er blevet kraftigt forbedret.

Stisystemerne er meget brugt, men enkelte har opdaget, at man kan spare nogle sekunder nogle steder ved at bruge vejbanerne som cykelstier.

Dette har desværre bevirket, at nogle kommunalpolitikere har ladet sig friste til at nedprioritere vedligeholdelsen af stisystemerne og i stedet er de begyndt at blande stærk og svag trafik også på direkte farlige strækninger."Løsning"


Hvis svag trafik skal til at bruge vejbanerne, så må man begrænse bilisterne brug af vejene. Sænke hastigheden for bilister ved at lave forskellige former for chikane og samtidig håbe, at bilister så ikke i stedet begynder at bruge boligveje som gennemkørselsveje?

Man kan også anlægge cykelstier på Hartkornsvej, men desværre bevirker det, at cyklister så oftere i praksis vil krydse den befærdede nødvendige fordelingsvej og undlade at bruge de anlagte gang- og cykelstier.

Trafikforskere vil i dag, som for 50 år siden mene, at kan man adskille trafikformerne, bør det foretrækkes.

Flere separate gang- og cykelstier, som forstandige kommunalbestyrelsesmedlemmer sørgede for i "de nye områder" dengang.

Overraskende har man kunne møde lokale, der ikke anede, at der fandtes et stisystem få 100 meter fra deres hjem.

Ansvarlige kommunalpolitikere har talt om, at man burde slå et slag for gang- og stisystemerne.

Som minimum bør man sørge for, at stisystemerne bliver vedligeholdt, så man ikke fristet til at benytte evt. bedre vedligeholdte veje.

Mon ikke der bliver lavet et kommunalt kort, der viser kommunens mange stier og kan man håbe, at de ansvarlige anbefaler de mere sikre gang- og cykelstier?

Prøv selv: Banestien, Aldershvilestien, Schoutstien, Lundestien og Hollænderstien. Er de dårlig vedligeholdt, så kontakt Dragør Kommune, så man f.eks. ikke laver flere nye stumper cykelstier op ad en vareindlevering, hvor store lastvogntog nødvendigvis skal have adgang.

Stisystemerne i Dragør - Dines Bogø
Aldershvilestien (2009), der ligger mellem Kirkevej og Nordre Dragørvej tæt op ad Nordstrandskolen. Foto: Dines Bogø