Dragør Forts historie. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Dragør Fort: Generelt

Drager Fort blev anlagt i tiden 1910 til 1915 på en kunstig ø 250-400 meter fra daværende kystlinje umiddelbart syd for Dragør. Fortets areal udgør Ca. 32.000 m2, hvoraf godt 2.500 m2 er bebygget.

Fortets opgaver var at medvirke til at hindre et fjendtligt bombardement af København, beskytte minespærringer i Drogden-renden, hindre en fjendtlig landgang på Amagers sydkyst og at hindre fjendtlige fartøjers operationer i Drogden- og Flinterenden.

Det er et delvis kassemateret fort, der havde skytset opstillet på åbne betonbriske med hovedskudsretning mod syd til sydøst.

Selve fortet er omgivet af en våd grav og en dækmoIe, der danner den kunstige ø‘s omkreds. Graven kan beskydes fra tre kaponierer af jernplader og fra en strubekaponiere, i hvilken hovedporten er anbragt.

Øen stod oprindelig i forbindelse med land ved en bro (opført 1917, som erstatning for en meget primitiv smal træbro), der kaldtes ‘Kongens Bro’; denne blev i 1953 erstattet med en dæmning, som blev kaldt "Prins Knuds Dæmning" efter fortet tidligere chef.

Fortets bestykning bestod af:

-   4 stk. 355 mm kanoner (L130 M/82)
-   4 stk. 170 mm kanoner (L/40 M/89)
-   4 stk. 120 mm kanoner (L145 M12)
-   2 stk. 75 mm kanoner (L130 M/14)
-   1 stk. 47 mm kanon (L144 M86 i Iuftværnsaffutage)
- 24 stk. 8 mm rekylgeværer (M/03)

Det blev stærkt kritiseret, at man forsynede et nyt fort, der havde en så vigtig beliggenhed, med så forældet skyts. De fire 355 mm kanoner, hvoraf de to først havde stået på Strickers Batteri og senere på Charlottenlund Batteri, havde kun en rækkevidde på 10,7 km, - de fire 170 mm kanoner, der havde stået på Prøvestenen, havde en rækkevidde på 12,9 km, hvilket dog i trediverne med ændret ammunition forøgedes til 17,8 km.

Fortet havde en krigsbemanding på 380 mand, den indkvarteredes i strubekasernen, hvor der tillige, i den kassematerede del, var ammunitionsmagasiner og maskinrum.

På fortet var desuden indrettet en søminestation, hvorfra de i krigstid i Drogdenrenden udlagte kabelkontrollerede minefelter blev betjent.

I 1936 blev de forældede 355 mm kanoner solgt for at blive erstattet af moderne skyts, men dette blev dog aldrig gennemført.

Den tyske værnemagt tog fortet i brug i 1940 og benyttede det som skydeskole. Det mest moderne skyts, de fire 120 mm kanoner, blev dog fjernet og brugt til tyske befæstningsanlæg ved Frederikshavn (DB: september 1940).

Efter den 2. verdenskrig blev de genopstillet, og fortet blev desuden armeret med 4 stk. 105 mm tyske luftværnskanoner (L/45 M/32), der havde stået på jyske kystbefæstningsanIæg, 3 dobbelte 40 mm kanoner (L/60 M/36) og 5 stk. 20 mm kanoner (M/42, hvoraf de to var permanent anbragt i betonbriske. Resten kunne opstilles på træplader.

I 1957 strøg fortet kommando, og det blev derefter benyttet af Søværnet som Marinestation.

Fortet blev i 1983-84 armeret med 2 stk. 76 mm kanoner (M/61 LvSa), 09 indgik fra 1984 som mobiliseringsbatteri i "Sødefensionsafsnit Drogden".

I perioden fra 1984 til 2001 har Dragør Fort fortsat fungeret som Kystradarstation, og som sådan udgjort et væsentligt bidrag til farvandsovervågningen i Øresund, hvortil også Drogden Fyr bidrager.

Formålet med farvandsovervågningen er at overvåge dansk søterritorium og tilstødende farvande for at kunne danne sig et billede af trafikken på havet, i nødvendigt omfang at udøve politimyndighed til søs, og desuden medvirke til gennemførelse af søredningsaktioner.


30. januar 1997. Overgang fra Kystradarstation til Mobiliseringsenhed.

Omkring sidstnævnte er etableret en særIig beredskabsorganisation omkring Sundet syd, hvori bl.a. flotille 367 Kastrup Lufthavn, Dragør Havn, lokale politi- og brandmyndigheder indgår.

Under bygningen af Øresundsforbindelsen i 1990’erne udførtes fra fortet trafikkontrol (‘Vessel Traffic Service’ - VTS) i Sundet, bI.a. ved radarovervågning og med assistance fra et antal afviserfartøjer under Søværnet.

Endvidere har fortområdet været benyttet af Hjemmeværnsdistrikt Amager, herunder flotille 367, og de seneste år også huset Kystartilleriforeningens København-afdelings mindestuer.

Som et led i det i 1999 indgåede forsvarsforlig har Forsvarsministeriet i maj 2002 solgt Dragør Fort til restauratør Torben Bødtker, Dragør, for godt 3 mio. kr., til overtagelse pr. 1. juli samme år. Fortet bliver ombygget nænsomt og i sommeren 2003 åbnes restauration, mindre hotel, konferencefaciliterr m.v.

Søværnet fastholder dog en fjernbetjent radarinstallation som led i farvandsovervâgningen, og nogle målestationer til brug for søopmåling, der udføres af Søværnets personel og fartøjer.

Denne orientering baserer sig på bl. a. en artikel, forfattet af orlogskaptajn Peter Thorning Christensen, bragt i "Søværnsorientering" i 1985. (DB: Med enkelte tilføjelser).

Orienteringen er bl.a. suppleret og samlet af seniorsergent Søren Konradsen, Søværnets Taktik- og Våbenskole, Nyholm, i sommeren 2002.Dragør Fort blev i maj 2002 solgt til direktør Torben Børge Bødtker (1954), Dragør. Han har med respekt for fortets historie indrettet hotel og restaurant i det 100 år gamle anlæg.